Disclaimer

Op geen enkele wijze kunnen er rechten ontleend worden aan de inhoud van deze website. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ondanks de uiterste en constante zorg en aandacht die FocusLed aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

FocusLed kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

FocusLed sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. FocusLed is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging of enige kennisgeving worden aangebracht.